നിസാമുദ്ദീന്‍ മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത മലയാളി മരിച്ചു; രണ്ട് പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ 
Coronavirus

നിസാമുദ്ദീന്‍ മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത മലയാളി മരിച്ചു; രണ്ട് പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ 

നിസാമുദ്ദീന്‍ മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത മലയാളി മരിച്ചു; രണ്ട് പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍