മദ്യത്തിന് കുറിപ്പടി: എത്തിക്‌സിന് വിരുദ്ധം; നാളെ കരിദിനം; പ്രതിഷേധവുമായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍
Coronavirus

മദ്യത്തിന് കുറിപ്പടി: എത്തിക്‌സിന് വിരുദ്ധം; നാളെ കരിദിനം; പ്രതിഷേധവുമായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍

മദ്യത്തിന് കുറിപ്പടി: എത്തിക്‌സിന് വിരുദ്ധം; നാളെ കരിദിനം;  പ്രതിഷേധവുമായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍