‘ഇത്തവണ ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍ തമാശകള്‍ ഇല്ല’; പ്രഖ്യാപനവുമായി ഗൂഗിള്‍ 
Coronavirus

‘ഇത്തവണ ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍ തമാശകള്‍ ഇല്ല’; പ്രഖ്യാപനവുമായി ഗൂഗിള്‍ 

‘ഇത്തവണ ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍ തമാശകള്‍ ഇല്ല’; പ്രഖ്യാപനവുമായി ഗൂഗിള്‍