‘ഏഷ്യാ-പസഫിക് മേഖലയില്‍ കൊവിഡ് ഭീതി ഇല്ലാതാകാന്‍ ഏറെ സമയമെടുക്കും’, വേണ്ടത് ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന
Coronavirus

‘ഏഷ്യാ-പസഫിക് മേഖലയില്‍ കൊവിഡ് ഭീതി ഇല്ലാതാകാന്‍ ഏറെ സമയമെടുക്കും’, വേണ്ടത് ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന 

‘ഏഷ്യാ-പസഫിക് മേഖലയില്‍ കൊവിഡ് ഭീതി ഇല്ലാതാകാന്‍ ഏറെ സമയമെടുക്കും’, വേണ്ടത് ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന