24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ചുള്ള മരണം 11, രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 227 പേര്‍ക്ക്
Coronavirus

24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ചുള്ള മരണം 11, രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 227 പേര്‍ക്ക് 

24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ചുള്ള മരണം 11, രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 227 പേര്‍ക്ക്