സംസ്ഥാനത്ത് 20 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകനും രോഗം 
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് 20 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകനും രോഗം 

സംസ്ഥാനത്ത് 20 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകനും രോഗം