സംസ്ഥാനത്ത് 6 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 : സമൂഹ വ്യാപനമുണ്ടോയെന്നറിയാന്‍ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിന് സര്‍ക്കാര്‍
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് 6 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 : സമൂഹ വ്യാപനമുണ്ടോയെന്നറിയാന്‍ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിന് സര്‍ക്കാര്‍ 

 സംസ്ഥാനത്ത് 6 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 : സമൂഹ വ്യാപനമുണ്ടോയെന്നറിയാന്‍ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിന് സര്‍ക്കാര്‍