'വീട്ടില്‍ അരിയില്ലെങ്കില്‍ പൊലീസിനെ വിളിക്കാം'; പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി പൊലീസ്
Coronavirus

'വീട്ടില്‍ അരിയില്ലെങ്കില്‍ പൊലീസിനെ വിളിക്കാം'; പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി പൊലീസ്

'വീട്ടില്‍ അരിയില്ലെങ്കില്‍ പൊലീസിനെ വിളിക്കാം'; പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി പൊലീസ്