മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്, മുഴുവന്‍ പ്രവര്‍ത്തകരും റെഡിയെന്ന് ഷാഫി പറമ്പില്‍
Coronavirus

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്, മുഴുവന്‍ പ്രവര്‍ത്തകരും റെഡിയെന്ന് ഷാഫി പറമ്പില്‍

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്, മുഴുവന്‍ പ്രവര്‍ത്തകരും റെഡിയെന്ന് ഷാഫി പറമ്പില്‍