മോദി ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുമായി യോഗി 
Coronavirus

മോദി ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുമായി യോഗി 

മോദി ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുമായി യോഗി