ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പാലിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാല്‍ ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ് വേണ്ടിവരുമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി
Coronavirus

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പാലിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാല്‍ ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ് വേണ്ടിവരുമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പാലിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാല്‍ ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ് വേണ്ടിവരുമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി