ആരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, ഭക്ഷണം വേണ്ടവര്‍ക്ക് വിളിച്ചുപറയാന്‍ പൊതുനമ്പര്‍
Coronavirus

ആരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, ഭക്ഷണം വേണ്ടവര്‍ക്ക് വിളിച്ചുപറയാന്‍ പൊതുനമ്പര്‍

ആരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, ഭക്ഷണം വേണ്ടവര്‍ക്ക് വിളിച്ചുപറയാന്‍ പൊതുനമ്പര്‍