സംസ്ഥാനത്ത് 9 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രത്യേക ഓര്‍ഡിനന്‍സ് 
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് 9 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രത്യേക ഓര്‍ഡിനന്‍സ് 

സംസ്ഥാനത്ത് 9 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രത്യേക ഓര്‍ഡിനന്‍സ്