വെറുതെയിരിക്കരുത്, പച്ചക്കറികള്‍ നമ്മുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, വിത്തുകള്‍ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കുന്നതായി മന്ത്രി സുനില്‍കുമാര്‍
Coronavirus

വെറുതെയിരിക്കരുത്, പച്ചക്കറികള്‍ നമ്മുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, വിത്തുകള്‍ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കുന്നതായി മന്ത്രി സുനില്‍കുമാര്‍

വെറുതെയിരിക്കരുത്, പച്ചക്കറികള്‍ നമ്മുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, വിത്തുകള്‍ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കുന്നതായി മന്ത്രി സുനില്‍കുമാര്‍