ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്‌സ് മാറ്റിവെച്ചു; അടുത്ത വര്‍ഷം നടത്താന്‍ ധാരണ  
Coronavirus

ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്‌സ് മാറ്റിവെച്ചു; അടുത്ത വര്‍ഷം നടത്താന്‍ ധാരണ  

ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്‌സ് മാറ്റിവെച്ചു; അടുത്ത വര്‍ഷം നടത്താന്‍ ധാരണ