കാസര്‍ഗോഡ് അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയാല്‍ അറസ്റ്റ്, 1500 പൊലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചു
Coronavirus

കാസര്‍ഗോഡ് അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയാല്‍ അറസ്റ്റ്, 1500 പൊലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചു

കാസര്‍ഗോഡ് അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയാല്‍ അറസ്റ്റ്, 1500 പൊലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചു