എന്താണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്ലാന്‍ എ,ബി,സി ? മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ പറയുന്നു
Coronavirus

എന്താണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്ലാന്‍ എ,ബി,സി ? മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ പറയുന്നു 

എന്താണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്ലാന്‍ എ,ബി,സി ? മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ പറയുന്നു