തിരുവനന്തപുരത്ത് മറ്റൊരു ബെവ്‌കോ ജീവനക്കാരന്‍ കൂടി കൊവിഡ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ 
Coronavirus

തിരുവനന്തപുരത്ത് മറ്റൊരു ബെവ്‌കോ ജീവനക്കാരന്‍ കൂടി കൊവിഡ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ 

തിരുവനന്തപുരത്ത് മറ്റൊരു ബെവ്‌കോ ജീവനക്കാരന്‍ കൂടി കൊവിഡ് നിരീക്ഷണത്തില്‍