കൊവിഡ് 19: യൂറോപ്പിന്റെ മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തില്‍ പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിച്ച് ലോകം, പ്രയോഗിക്കുന്നത് രോഗബാധിതരായ 3200 പേരില്‍
Coronavirus

കൊവിഡ് 19: യൂറോപ്പിന്റെ മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തില്‍ പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിച്ച് ലോകം, പ്രയോഗിക്കുന്നത് രോഗബാധിതരായ 3200 പേരില്‍

കൊവിഡ് 19: യൂറോപ്പിന്റെ മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തില്‍ പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിച്ച് ലോകം, പ്രയോഗിക്കുന്നത് രോഗബാധിതരായ 3200 പേരില്‍