‘അമാവാസിയില്‍ വൈറസ് പരമാവധി കരുത്താര്‍ജിക്കും, കയ്യടിയും ശംഖൂതലും അവയെ നശിപ്പിക്കും’; അശാസ്ത്രീയ വാദവുമായി ബച്ചന്‍
Coronavirus

‘അമാവാസിയില്‍ വൈറസ് പരമാവധി കരുത്താര്‍ജിക്കും, കയ്യടിയും ശംഖൂതലും അവയെ നശിപ്പിക്കും’; അശാസ്ത്രീയ വാദവുമായി ബച്ചന്‍ 

‘അമാവാസിയില്‍ വൈറസ് പരമാവധി കരുത്താര്‍ജിക്കും, കയ്യടിയും ശംഖൂതലും അവയെ നശിപ്പിക്കും’; അശാസ്ത്രീയ വാദവുമായി ബച്ചന്‍