കാസര്‍ഗോട്ട് ജനങ്ങള്‍ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇടപെടുമെന്ന് കലക്ടര്‍, സമ്പര്‍ക്കപാത മറച്ചുവച്ച് രോഗി
Coronavirus

കാസര്‍ഗോട്ട് ജനങ്ങള്‍ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇടപെടുമെന്ന് കലക്ടര്‍, സമ്പര്‍ക്കപാത മറച്ചുവച്ച് രോഗി

കാസര്‍ഗോട്ട് ജനങ്ങള്‍ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇടപെടുമെന്ന് കലക്ടര്‍, സമ്പര്‍ക്കപാത മറച്ചുവച്ച് രോഗി