‘രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് 19 കേസുകള്‍ ആയിരം കടക്കും’ ; അടുത്ത 14 ദിവസങ്ങളില്‍ സംഭവിക്കാവുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുരളി തുമ്മാരുകുടി
Coronavirus

‘രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് 19 കേസുകള്‍ ആയിരം കടക്കും’ ; അടുത്ത 14 ദിവസങ്ങളില്‍ സംഭവിക്കാവുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുരളി തുമ്മാരുകുടി