കൊവിഡ് 19: ‘സൗജന്യമായി ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കാം’, റിസര്‍വേഷന്‍ നയം പരിഷ്‌കരിച്ച് എയര്‍ബിഎന്‍ബി 
Coronavirus

കൊവിഡ് 19: ‘സൗജന്യമായി ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കാം’, റിസര്‍വേഷന്‍ നയം പരിഷ്‌കരിച്ച് എയര്‍ബിഎന്‍ബി 

കൊവിഡ് 19: ‘സൗജന്യമായി ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കാം’, റിസര്‍വേഷന്‍ നയം പരിഷ്‌കരിച്ച് എയര്‍ബിഎന്‍ബി