‘കൈ കഴുകി പൊയ്‌ക്കോളീ’ ; കൊറോണച്ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാന്‍ ബസ് സ്‌റ്റോപ്പില്‍ ശുചീകരണ സംവിധാനമൊരുക്കി നന്മണ്ട മാതൃക   
Coronavirus

കൈ കഴുകി പൊയ്‌ക്കോളീ’ ; കൊറോണച്ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാന്‍ ബസ് സ്‌റ്റോപ്പില്‍ ശുചീകരണ സംവിധാനമൊരുക്കി നന്മണ്ട മാതൃക 

കൈ കഴുകി പൊയ്‌ക്കോളീ’ ; കൊറോണച്ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാന്‍ ബസ് സ്‌റ്റോപ്പില്‍ ശുചീകരണ സംവിധാനമൊരുക്കി നന്മണ്ട മാതൃക