‘ഡോക്ടര്‍മാരടക്കമുള്ളവര്‍ പോകേണ്ടി വന്നാല്‍ പണിപാളും’ ; നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരേണ്ടവര്‍ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്ന് ഡോ. ജിനേഷ്
Coronavirus

‘ഡോക്ടര്‍മാരടക്കമുള്ളവര്‍ പോകേണ്ടി വന്നാല്‍ പണിപാളും’ ; നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരേണ്ടവര്‍ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്ന് ഡോ. ജിനേഷ്

‘ഡോക്ടര്‍മാരടക്കമുള്ളവര്‍ പോകേണ്ടി വന്നാല്‍ പണിപാളും’ ; നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരേണ്ടവര്‍ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്ന് ഡോ. ജിനേഷ്