കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന യുവാവ് ബൈക്ക് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു; മരിച്ചത് ചാലക്കുടി സ്വദേശി 
Coronavirus

കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന യുവാവ് ബൈക്ക് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു; മരിച്ചത് ചാലക്കുടി സ്വദേശി 

കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന യുവാവ് ബൈക്ക് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു; മരിച്ചത് ചാലക്കുടി സ്വദേശി