ഉത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് കോവിഡുള്ള യുകെ പൗരന്‍, നാട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം വീഡിയോയും ; കെടിഡിസി അധികൃതരുടേത് ഗുരുതര വീഴ്ച 
Coronavirus

ഉത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് കോവിഡുള്ള യുകെ പൗരന്‍, നാട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം വീഡിയോയും ; കെടിഡിസി അധികൃതരുടേത് ഗുരുതര വീഴ്ച 

ഉത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് കോവിഡുള്ള യുകെ പൗരന്‍, നാട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം വീഡിയോയും ; കെടിഡിസി അധികൃതരുടേത് ഗുരുതര വീഴ്ച