ടോം ഹാങ്ക്‌സിനും റിറ്റ വില്‍സനും കൊവിഡ് 19, ഐസലോഷനില്‍ തുടരുമെന്ന് ട്വീറ്റ്
Coronavirus

ടോം ഹാങ്ക്‌സിനും റിറ്റ വില്‍സനും കൊവിഡ് 19, ഐസലോഷനില്‍ തുടരുമെന്ന് ട്വീറ്റ്

ടോം ഹാങ്ക്‌സിനും റിറ്റ വില്‍സനും കൊവിഡ് 19, ഐസലോഷനില്‍ തുടരുമെന്ന് ട്വീറ്റ്