മാസ്‌കിന് കൊള്ളവില ഗുരുതരകുറ്റം, റെയ്ഡും കര്‍ശന നടപടിയുമുണ്ടാകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി 
Coronavirus

മാസ്‌കിന് കൊള്ളവില ഗുരുതരകുറ്റം, റെയ്ഡും കര്‍ശന നടപടിയുമുണ്ടാകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി

മാസ്‌കിന് കൊള്ളവില ഗുരുതരകുറ്റം, റെയ്ഡും കര്‍ശന നടപടിയുമുണ്ടാകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി