വെറുപ്പിന്റെ കമ്മിറ്റിക്ക് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാനാണ്
Committee Talk

വെറുപ്പിന്റെ കമ്മിറ്റിക്ക് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാനാണ്

വി എസ് ജിനേഷ്‌

വി എസ് ജിനേഷ്‌

വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വര്‍ഗീയതയുടെയും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്ക് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാനാണ്

The Cue
www.thecue.in