അഖില്‍ സത്യന്റെ ആദ്യ സംവിധാനത്തില്‍ ഫഹദ് നായകന്‍ ; ചിത്രത്തിന് കൊച്ചിയില്‍ തുടക്കം
celebrity trends

അഖില്‍ സത്യന്റെ ആദ്യ സംവിധാനത്തില്‍ ഫഹദ് നായകന്‍ ; ചിത്രത്തിന് കൊച്ചിയില്‍ തുടക്കം

അഖില്‍ സത്യന്റെ ആദ്യ സംവിധാനത്തില്‍ ഫഹദ് നായകന്‍ ; ചിത്രത്തിന് കൊച്ചിയില്‍ തുടക്കം