‘കള്ളക്കൃഷ്ണനെന്ന് വിളിച്ചുപോകരുത്’, കേസില്‍ പ്രഭാവര്‍മ്മ മാത്രമല്ല പ്രതിപട്ടികയില്‍ വരികയെന്നും അശോകന്‍ ചെരുവില്‍
Books

‘കള്ളക്കൃഷ്ണനെന്ന് വിളിച്ചുപോകരുത്’, കേസില്‍ പ്രഭാവര്‍മ്മ മാത്രമല്ല പ്രതിപട്ടികയില്‍ വരികയെന്നും അശോകന്‍ ചെരുവില്‍

‘കള്ളക്കൃഷ്ണനെന്ന് വിളിച്ചുപോകരുത്’, കേസില്‍ പ്രഭാവര്‍മ്മ മാത്രമല്ല പ്രതിപട്ടികയില്‍ വരികയെന്നും അശോകന്‍ ചെരുവില്‍