'ഇതും വെച്ച് ഞാനെങ്ങനെയാ സാറ് പറയുന്നയീ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്‌റൂമിലൊക്കെ കയറിപ്പറ്റുന്നത്, സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞു താ'
Blogs

'ഇതും വെച്ച് ഞാനെങ്ങനെയാ സാറ് പറയുന്നയീ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്‌റൂമിലൊക്കെ കയറിപ്പറ്റുന്നത്, സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞു താ'