ഷൂട്ടിന് ഇടയില്‍ മരിച്ചാലോ എന്നോര്‍ത്ത് വേണ്ടെന്ന് വച്ച സിനിമകള്‍, ഷെയിന്‍ നിഗത്തോട് ചാച്ചന്‍ പറയുന്നത്
Blogs

‘ഷൂട്ടിനിടയില്‍ മരിച്ചാലോ എന്നോര്‍ത്ത് വേണ്ടെന്ന് വച്ച സിനിമകള്‍’, ഷെയിന്‍ നിഗത്തോട് ചാച്ചന്‍ പറയുന്നത്