ഇത്ര വിലകെട്ട അവസ്ഥയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാന്‍ പിണറായി വിജയന് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു?
Blogs

‘യെച്ചൂരി നയിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിക്ക് ലജ്ജവിട്ട് ഇനിയെങ്ങനെ തലയുയര്‍ത്താനാവും?’

‘യെച്ചൂരി നയിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിക്ക് ലജ്ജവിട്ട് ഇനിയെങ്ങനെ തലയുയര്‍ത്താനാവും?’