ഒറിജിനൽ ഗാനം എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ഒരു വിരോധാഭാസം
Blogs

ഒറിജിനൽ ഗാനം എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ഒരു വിരോധാഭാസം