‘മനസില്‍ ശുദ്ധിയില്ലാത്തവര്‍ക്കാണ് കൊറോണ’, അശാസ്ത്രീയ പ്രചരണം തുടര്‍ന്ന് ബിഗ്ഗ് ബോസില്‍ നിന്ന് പുറത്തായ രജിത്കുമാര്‍
bigg boss malayalam

‘മനസില്‍ ശുദ്ധിയില്ലാത്തവര്‍ക്കാണ് കൊറോണ’, അശാസ്ത്രീയ പ്രചരണം തുടര്‍ന്ന് ബിഗ്ഗ് ബോസില്‍ നിന്ന് പുറത്തായ രജിത്കുമാര്‍

‘മനസില്‍ ശുദ്ധിയില്ലാത്തവര്‍ക്കാണ് കൊറോണ’, അശാസ്ത്രീയ പ്രചരണം തുടര്‍ന്ന് ബിഗ്ഗ് ബോസില്‍ നിന്ന് പുറത്തായ രജിത്കുമാര്‍