മസ്താങ് മാക് ഇ: ഒറ്റ ചാർജ്ജിൽ 483 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന ഇലക്‌ട്രിക് എസ്.യു.വിയുമായി  ഫോർഡ്
Auto

മസ്താങ് മാക് ഇ: ഒറ്റ ചാര്‍ജ്ജില്‍ 483 കിലോമീറ്റര്‍ ഓട്ടം

മസ്താങ് മാക് ഇ: ഒറ്റ ചാര്‍ജ്ജില്‍ 483 കിലോമീറ്റര്‍ ഓട്ടം