പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് സംവിധാനം
Auto

ഇനി ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ ഈസി, പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് സംവിധാനം

ഇനി ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ ഈസി, പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് സംവിധാനം