സൂപ്പര്‍ബ്, കൊഡിയാക് എന്നീ മോഡലുകളുടെ കോര്‍പ്പറേറ്റ് എഡിഷന്‍ സ്‌കോഡ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍
Auto

സ്‌കോഡയുടെ സൂപ്പര്‍ മോഡലുകളുടെ കോര്‍പ്പറേറ്റ് എഡിഷനുകള്‍ എത്തി

സ്‌കോഡയുടെ സൂപ്പര്‍ മോഡലുകളുടെ കോര്‍പ്പറേറ്റ് എഡിഷനുകള്‍ എത്തി