മഹീന്ദ്രയുടെ ജനപ്രീയ മോഡലായ XUV 300 W6 ന്റെ പുതിയ ഓട്ടോമാറ്റഡ് മാനുവല്‍ ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ പതിപ്പ്
Auto

മഹീന്ദ്ര XUV300 ന്റെ W6 ഓട്ടോമാറ്റഡ് മാനുവല്‍ ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ പതിപ്പിറങ്ങി 

മഹീന്ദ്ര XUV300 ന്റെ W6 ഓട്ടോമാറ്റഡ് മാനുവല്‍ ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ പതിപ്പിറങ്ങി