ഹീറോയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഹോണ്ടയും ബിഎസ് 6 വാഹനവുമായി രംഗത്ത്. പുതിയ ആക്ടിവ 125 വിപണിയിലേയ്ക്ക്
AUTO

ഹീറോയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഹോണ്ടയും ബിഎസ് 6 വാഹനവുമായി രംഗത്ത്. പുതിയ ആക്ടിവ 125 വിപണിയിലേയ്ക്ക്

 ഹീറോയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഹോണ്ടയും ബിഎസ് 6 വാഹനവുമായി രംഗത്ത്. പുതിയ ആക്ടിവ 125 വിപണിയിലേയ്ക്ക്