ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണന്‍
 ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണന്‍

ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണന്‍

സംഗീതജ്ഞന്‍, ഗായകന്‍