വിജു വി.വി
വിജു വി.വി

വിജു വി.വി

സ്വതന്ത്രമാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍, ഐഐടി മദ്രാസില്‍ ഗവേഷണ വിദ്യാര്‍ത്ഥി