സി.സി.കർത്ത/ എം.ഐ.സഹദുള്ള

സി.സി.കർത്ത/ എം.ഐ.സഹദുള്ള

കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് തിരുവനന്തപുരം