ഡോ. സി.സി.കര്‍ത്ത
ഡോ. സി.സി.കര്‍ത്ത

ഡോ. സി.സി.കര്‍ത്ത

ഐ.സി.എം.ആര്‍ റിസര്‍ച്ച് അഡൈ്വസറി കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനും കിംസ് സീനിയര്‍ അഡൈ്വസറുമാണ് ഡോ. സി.സി കര്‍ത്ത