'ഇവിടം കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോ, ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണ്, മനസിലാക്കണം’; വ്യാജ വാർത്തകളോട് ബാല
Around us

'ഇവിടം കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോ, ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണ്, മനസിലാക്കണം’; വ്യാജ വാർത്തകളോട് ബാല

'ഇവിടം കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോ, ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണ്, മനസിലാക്കണം’;  വ്യാജ വാർത്തകളോട് ബാല