എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് മോഡിയോട് രാഹുല്‍
Around us

എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് മോഡിയോട് രാഹുല്‍, ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണ് ചൈനക്ക് അടിയറവ് വച്ചെന്ന് വിമര്‍ശനം

എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് മോഡിയോട് രാഹുല്‍, ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണ് ചൈനക്ക് അടിയറവ് വച്ചെന്ന് വിമര്‍ശനം