ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍
Around us

'നിപ്പാ രാജകുമാരി ഇപ്പോ കൊവിഡ് റാണി',ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍

'നിപ്പാ രാജകുമാരി ഇപ്പോ കൊവിഡ് റാണി',ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍