'വിഷമമുണ്ട് എങ്കിലും മകനെയോര്‍ത്ത് അഭിമാനം', വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികന്റെ അമ്മ പറയുന്നു
Around us

'വിഷമമുണ്ട് എങ്കിലും മകനെയോര്‍ത്ത് അഭിമാനം', വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികന്റെ അമ്മ പറയുന്നു

'വിഷമമുണ്ട് എങ്കിലും മകനെയോര്‍ത്ത് അഭിമാനം', വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികന്റെ അമ്മ പറയുന്നു